Nastavnički servis - Prijava

 Korisničko ime je niz od 10 karaktera u formatu PIDDMMGGGG gde su:
 P i I - pocetna slova prezimena i imena, DD - dan, MM - mesec i GGGG - godina rođenja